ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ร. 9 ‘กษัตริย์นักพัฒนาของโลก’ - HELLO! Magazine Online

ยูเนสโกถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ร. 9 ‘กษัตริย์นักพัฒนาของโลก’

อิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการยูเนสโก กล่าวสดุดีและถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัย

เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก จัดการประชุมสันติภาพนานาชาติ 2017 (International World Peace) ในหัวข้อ "การสร้างสังคมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน : มรดกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นางอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการยูเนสโก กล่าวสดุดีและถวายพระราชสักการะแสดงความอาลัยแด่พระองค์ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนาของโลก ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศ โดยทรงยึดหลักปฏิบัติพสกนิกรเป็นศูนย์กลาง ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจนสัมฤทธิผล ทำให้ปวงชนชาวไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางยูเนสโกจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ไปใช้เป็นแนวทางในการร่วมวางแผนแม่บทแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปกป้องโลกใบนี้เพื่อบรรลุถึงเศรษฐกิจพอเพียงในระดับนานาชาติที่กำหนดเป้าหมายให้บรรลุผลภายใน พ.ศ. 2573 เพราะสิ่งที่ทรงปฏิบัติไม่เพียงเกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเท่านั้น หากยังส่งผลเชิงบวกไปยังทั่วโลก "นอกจากพระองค์ทรงสร้างประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 20 เอาไว้ด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาสามารถ ยังทรงสร้างประวัติศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 อีกด้วย"

นอกจากนี้ นางอิรินายังยกย่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ว่าทรงเปรียบเหมือนครูของแผ่นดิน ที่ทรงส่งเสริมศักยภาพความเป็นมนุษย์ ในการเรียนรู้ รู้จักคิดและทำตามกำลังความสามารถของตัวเอง ไม่ใช่แค่เพียงอ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่ต้องรู้เท่าทันวัฒนธรรมและความเป็นไปของโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยปราศจากความขัดแย้ง เป็นการยืนยันว่าการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะให้ความสำคัญกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษาระดับสูงอันนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลก ด้วยการผลักดันนวัตกรรมความรู้และการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางที่ตรงกับพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นของพระองค์

จากนั้น คณะพระเถระของไทยได้แสดงธรรมและพิธีสดับปกรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อด้วยพระภิกษุองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกและเจ้าหน้าที่ยูเนสโกระดับสูงตัวแทนจากประเทศต่างๆ ได้กล่าวถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง